fbpx

Niniejszym informuję Państwa, że przetwarzam Państwa dane osobowe na poniższych zasadach:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Kida prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PAULA RAFAŁ KIDA, ul. Zamkowa 66, 95-200 Pabianice, NIP: 7311113112, REGON: 472860464, e-mail: paula.pabianice@wp.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: zawarcia lub wykonania zawartej umowy, prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia wynikających z przepisów prawa obowiązków prawnych Administratora oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. dochodzenie należności lub obrona przed roszczeniami.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione w niezbędnym zakresie następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracuję przy wykonywaniu działalności gospodarczej: tj. upoważnionym pracownikom, biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej, przedsiębiorstwu informatycznemu, przedsiębiorstwu ubezpieczeniowemu, bankowi oraz innym podwykonawcom i zleceniodawcom, a także uprawnionym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa.
 1. Nie przekazuję Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartych umów chyba, że obowiązek dłuższego ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

 1. Przysługuje Państwu prawo do:
 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Przenoszenia swoich danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w części II niniejszej Informacji.
 1. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W przypadku jakichkolwiek Państwa pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo je zgłaszać Administratorowi w formie listownej lub elektronicznej na adresy wskazane powyżej.

Facebook
Instagram